S t a t u t  S I M

 

* * * S T A T U T * * *
SIM - STOWARZYSZENIE INICJATYW MUZYCZNYCH

T E K S T   J E D N O L I T Y
uchwalony na Zebraniu Założycieli w dniu 20.10.2010r.
ze zmianami:
uchwalonymi na Zebraniu Założycieli w dniu 8.11.2010r.
uchwalonymi na Zebraniu Założycieli w dniu 29.11.2010r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę : SIM - Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych, zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Słupca.

§2

SIM jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§3

Stowarzyszenie działa zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.

§4

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.

§5

Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym również członków Stowarzyszenia. Niemożliwe jest etatowe pełnienie naczelnych funkcji Zarządu.

§6

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i symboli według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd.

Rozdział II
Cele, środki i formy działania

§7

Celem Stowarzyszenia jest:
Propagowanie, inicjowanie i wspieranie wszelkich zjawisk i przedsięwzięć kulturowych związanych z muzyką bluesową i gatunkami pokrewnymi.

§8

Cele określone w §7 Stowarzyszenie realizuje przez:
 • inicjowanie i organizowanie prelekcji, konkursów, przesłuchań muzycznych, wystaw, pokazów i przeglądów filmowych oraz koncertów i innych imprez związanych z problematyką muzyki bluesowej i gatunków pokrewnych;
 • organizowanie festiwali związanych z muzyką bluesową i gatunkami pokrewnymi;
 • organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Bluesowych i Blues-rockowych "Kodex Blues Festiwal";
 • krzewienie kultury muzycznej również na terenach wiejskich;
 • wspieranie i promowanie osób utalentowanych muzycznie;
 • wydawanie biuletynu Stowarzyszenia, informatorów muzycznych, folderów, plakatów i innych publikacji popularyzujących muzykę bluesową i gatunki pokrewne;
 • współpracę z zainteresowanymi w/w działalnością instytucjami państwowymi oraz organizacjami społecznymi, a także podmiotami gospodarczymi i osobami prawnymi;
 • inspirowanie artystyczne oraz doskonalenie kwalifikacji muzyków, autorów tworzących i wykonujących muzykę bluesową i gatunki pokrewne;
 • kontakty z pokrewnymi stowarzyszeniami oraz instytucjami w kraju i zagranicą;
 • organizowanie wyjazdów przedstawicieli Stowarzyszenia za granicę oraz zapraszanie i organizowanie przyjazdu zagranicznych przedstawicieli muzyki bluesowej;
 • prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów w zakresie muzyki bluesowej i gatunków pokrewnych;
 • doradztwo w wyborze sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego, prowadzenie procedur zakupu tego sprzętu;
 • subsydiowanie i organizowanie imprez, wydawnictw i mediów branżowych, różne formy organizowania pracy członków Stowarzyszenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
 • przyznawanie nagród osobom zasłużonym dla promocji bluesa i gatunków pokrewnych;
 • działalność socjalna na rzecz członków Stowarzyszenia, w szczególności inicjatywy doraźne w nagłych przypadkach losowych;
 • wszelkie inne działania służące promocji muzyki bluesowej i gatunków pokrewnych.

Rozdział III
Członkowie - ich prawa i obowiązki

§9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.

§10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§11

Członkiem zwyczajnym może być także małoletni. Członkostwo małoletnich odbywa się na zasadach określonych w Art. 3 pkt 2 i 3 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

§12

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się, po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§13

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Zarząd na wniosek co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§14

1. Członkowie zwyczajni będący założycielami Stowarzyszenia mają obowiązek uiścić wpisowe oraz składkę członkowską w terminie 14 dni od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Brak wpłaty skutkuje skreśleniem z listy członków.
2. Nowo przyjęci członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek uiścić wpisowe oraz składkę członkowską w terminie 14 dni od daty przyjęcia uchwały zatwierdzającej ich członkostwo. Brak wpłaty skutkuje skreśleniem z listy członków.
3. Członkowie honorowi oraz wspierający zwolnieni są z opłacania składek członkowskich oraz wpisowego.

§15

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
 • wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia,
 • korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia,
 • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 • korzystać z udogodnień jakie niesie ze sobą członkostwo w Stowarzyszeniu i jakie Stowarzyszenie zagwarantuje lub wynegocjuje dla swoich członków.
2. Członkowie wspierający i honorowi posiadają jedynie głos doradczy na Walnym Zgromadzeniu Członków, nie posiadają głosu stanowiącego, nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

§16

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są:
 • przyczyniać się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 • brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia oraz stosować się do statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • dbać o mienie Stowarzyszenia,
 • regularnie opłacać składkę członkowską.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§17

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
 • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§18

1.Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
b) Zarząd Stowarzyszenia
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
3. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
4. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
5. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

§19

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia,
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy:
 • uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 • wybór i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§20

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeśli na Zgromadzeniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się Zgromadzenie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§21

Dopuszczalna jest forma zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Zarząd

§22

1. Zarząd składa się 5 osób.
2. Zarząd wybiera spośród swoich członków: Prezesa, dwóch Vice Prezesów, Sekretarza i Skarbnika.

§23

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemne żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek przynajmniej 3 członków Zarządu.

§24

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności wszystkich członków Zarządu.

§25

Do kompetencji Zarządu należy:
 • realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
 • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 • ustalanie planów działania i budżetu Stowarzyszenia oraz przygotowanie sprawozdań z ich wykonania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych,
 • zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Stowarzyszenia,
 • przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych, wspierających i honorowych,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • wybór i zatrudnianie pracowników do realizacji zadań statutowych,
 • nadawanie certyfikatu SIM w drodze pisemnej decyzji. Nadanie certyfikatu SIM jest rozumiane jako wyraz uznania Stowarzyszenia dla danego miejsca lub działania określonego podmiotu, z wnioskiem o nadanie certyfikatu może wystąpić każdy członek Stowarzyszenia a także sam podmiot, któremu certyfikat ma być nadany,
 • Certyfikat SIM może zostać cofnięty decyzją zarządu. Przesłanki nadania oraz cofnięcia certyfikatu SIM określa regulamin certyfikatu Stowarzyszenia Inicjatyw Muzycznych zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia,
 • ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
 • zatwierdzanie wzorów używanych pieczęci i symboli Stowarzyszenia,
 • powoływanie jednostek terenowych, komisji i innych ciał doradczych nie wymienionych w statucie a niezbędnych do realizacji zadań statutowych i bieżących Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera spośród swych członków przewodniczącego.

§27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrola całokształtu działalności, w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia,
 • ocena pracy Zarządu, w tym składanie corocznych sprawozdań i bilansu,
 • wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
 • wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu.

§28

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

§29

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków komisji.

§30

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

Rozdział V
Koła Terenowe Stowarzyszenia

§31

Zarząd może powoływać Koła, jeśli w danym terenie zamieszkuje co najmniej 10 członków Stowarzyszenia i jeśli złożą oni wniosek o powołanie Koła Terenowego. Koło realizuje cele statutowe Stowarzyszenia na swoim terenie działania.

§32

Władze Koła wybiera Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd ustala również prawa i obowiązki Koła Terenowego Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§33

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
a) wpływy ze składek członkowskich,
b) zapisy i spadki, darowizny, środki pochodzące z ofiarności publicznej i sponsoringu,
c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d) inne wpływy z działalności statutowej.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Wysokość wpisowego, składki członkowskiej i terminu jej wpłaty ustala Zarząd.

Sposób reprezentacji

§34

1. Dla ważności dokumentów tworzących zobowiązania lub inne skutki prawne z wyłączeniem zobowiązań finansowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu z wyłączeniem skarbnika.
2. Dla ważności dokumentów tworzących zobowiązania finansowe wymagane są dwa podpisy: prezesa lub vice prezesa oraz skarbnika.

Rozdział VII
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§35

1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób upoważnionych do głosowania.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób upoważnionych do głosowania.
3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa jednocześnie sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia pozostały po pokryciu zobowiązań.